تبلیغات
بصیرت و صبر - بصیرت مركب رهوار عبور از فتنه

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1389

دفتر پژوهش و بررسیهای خبری-رضا گرمابدری:صرف قرار داشتن در جمع خواص و برخورداری از بصیرت نمی‌تواند ملاك و نشانه درستی راه و مواضع باشد، خواص اهل بصیرتی می‌توانند در فتنه‌ها منجی و هدایتگر باشند كه دچار خودفریبی و انجام عمل خلاف بصیرت خود نشوند.

بصیرت مركب رهوار عبور از فتنه

دفتر پژوهش و بررسیهای خبری-رضا گرمابدری:صرف قرار داشتن در جمع خواص و برخورداری از بصیرت نمی‌تواند ملاك و نشانه درستی راه و مواضع باشد، خواص اهل بصیرتی می‌توانند در فتنه‌ها منجی و هدایتگر باشند كه دچار خودفریبی و انجام عمل خلاف بصیرت خود نشوند.

اشاره: 
انسان‌ها در دوران حیات فردی و اجتماعی : سیاسی به كرات تصمیم‌گیری می كنند و براساس هر تصمیمی اقدام می‌كنند و گاهی هم ناچارند براساس یك تصمیم دست به انتخاب بزنند. شاید در بیشتر اوقات محور تصمیم، اقدام و انتخاب منافع دنیوی افراد باشد، اما این اصل همیشگی نیست و چه بسا انسان ناگزیر به اتخاذ تصمیم، اقدام و انتخابی باشد كه محور آن فراتر و ارزشمندتر از منافع دنیوی است. اگر انسان در بازه‌ای از زندگی خود در معرض چنین صحنه‌ای قرار گیرد قاعدتا نتیجه عملی كه به آن روی می‌آورد بدون لحاظ كردن مثبت و منفی و یا خوب و بد و یا صحیح و غلط بودن آن ماندگار خواهد بود و آثاری را به دنبال خواهد داشت. طبیعتا عمل انجام شده به هر میزان مهم و تعیین‌كننده باشد از آثار و تبعات گسترده تری برخوردار خواهد بود. آنچه كه عمل در حوزه فردی را با عمل در حوزه عمومی و عمل در حوزه عمومی را با عمل تاریخی در حوزه عمومی متفاوت می‌كند، ارزش، جایگاه و نحوه عمل است كه حتما آثار آن در نتیجه عمل منعكس خواهد شد. با توجه به آنچه ذكر شد عمل تاریخی در حوزه عمومی یك حركت ویژه است كه نباید برای انجام آن رفتاری ساده لوحانه داشت. به روایت تاریخ یكی از مواقعی كه انسان تاریخی وارد دوره عمل تاریخی در حوزه عمومی می‌شود آنجاست كه حوادث پرمخاطره رخ می‌دهد. باز بنا به شهادت تاریخ همیشه در پشت صحنه حوادث پرمخاطره كسانی قرار دارند كه شرایط موجود را در خلاف امیال و آرزوهای خود می‌بینند. به زعم آنها شرایط موجود به آنها اجازه جولان و نزدیك شدن به خواسته‌های شان كه یا مغایر با نظر جمعیت معاصرشان است و یا اینكه صلاحیت و شایستگی رسیدن به آن خواسته را ندارند و یا اینكه از راه خلاف در پی كامیاب شدن هستند را نمی‌دهد، از این رو زیركانه با آن به ستیز برمی خیزند. چنانچه این دسته از افراد برای رسیدن به هدف به آشوب روی آورند و در این آشوب طلبی با تظاهر به پایبندی به ارزش‌های مشترك از آنها استفاده ابزاری كنند فتنه متولد می‌شود.

بررسی رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران نشان می‌دهد كه ایران به محض ورود به بحث انتخابات وارد فضای فتنه انگیز شد. در گذشته ملت‌هایی كه درگیر فتنه شده‌اند یا در چنگال فتنه گرفتار شدند و هستی شان به باد فنا رفت و یا اینكه توانستند فتنه را به بند بكشند و به راه خود ادامه دهند، آنهایی كه بر فتنه غالب شدند از اصول و برنامه‌های مشخصی تبعیت كردند و راه را برای عبور همراه با سلامت دیگران از صحنه فتنه باز نگه داشتند. شناخت این مسئله می‌تواند كمك شایانی به عبور از فتنه موجود كند. پرچمدار عبور موفق از میدان فتنه بصیرت است كه در كنار بررسی رفتار خواص و مجهز شدن به آن می‌تواند دشمن فتنه گر را بر زمین زند.

فتنه 
از پیامبر سوال كردم: -یا رسول الله (ص) فتنه چیست و به چه معناست؟ فرمود مثلا مردم رشوه می‌گیرند و اسم آن را هدیه می‌گذارند... گفتم از نظر اجتماعی به چه معناست؟ فرمود: فتنه وقتی است كه حقیقت دچار ابهام شده باشد. مثلا تو با دشمنانی كه من با آنها بر سر تنزیل قرآن جنگیدم، بر سر تاویل قرآن می‌جنگی. چون آنها مسلمان شده‌اند و قرآن را قبول دارند اما آن را به نفع خودشان تاویل می‌كنند.> 
در انتخابات ریاست جمهوری دهم حقیقت این بود كه انتخابات قانونی و صحیح برگزار شد، اما فتنه گرها با ترویج دروغی به نام -تقلب> به روی چهره حقیقت خاك پاشیدند تا حقیقت به وضوح دیده نشود و آن را دچار ابهام كردند.

موسوی با مصاحبه پیش هنگام و قبل از شروع و اتمام شمارش آرا خودش را پیروز انتخابات معرفی كرد تا حقیقت بیشتر در ابهام فرو رود. این روشی بود برای مخدوش كردن حقیقت كه پیشتر استكبار جهانی آن را در چند كشور دیگر آزموده بود.

به فرموده حضرت امیر (ع) -اگر باطل از آمیختگی با حق، خالص می‌شد، طالب حقیقت سرگشته نمی‌گشت.> اما اختلاط حق و باطل فتنه ساز می‌شود. -فهنالك یستولی الشیطان علی اولیائه؟ آنجاست كه شیطان بر دوستانش غلبه پیدا می كند.> 
و -وینجواالذین سبقت لهم من الله الحسنی؟ كسانی كه مشمول لطف خداوند شده اند نجات می‌یابند.> 
حضرت امیر (ع) در خصوص پیچیدگی و نامحسوس و مخرب بودن فتنه می‌فرماید: - فتنه در شكل حق روی می‌آورد و هنگامی كه پشت می‌كند، با خبر می‌سازد. در حال آمدن ناشناخته است و به گاه رفتن شناخته می‌شود. مانند گردبادها به بعضی شهرها اصابت می‌كند و از بعضی می‌گذرد.> از فرمایش حضرت امیر (ع) مشخص می‌شود كه -فتنه> پدیده بسیار خطرناكی است كه به سبب ناپیدا بودن در زمان پدیدار شدن برخورد با آن بسیار سخت است و قادر است هدف‌گذاری شده هجمه بیاورد و فقط نقاط هدف را ویران كند. فتنه‌ای كه انتخابات ایران را در بر گرفت نیز همین گونه بود هنگامی كه در آستانه انتخابات در شرف تكوین بود كسی گمان نمی‌برد كه نشانه‌های مشهود علائم فتنه‌ای است كه در راه است. از بین ده‌ها هدفی كه می‌توانست مورد هجمه قرار دهد اهداف انتخاب شده را مورد هجوم قرار داد.

حضرت امیر (ع) ریشه‌های فتنه را این چنین بیان می‌فرماید: -انمابدء وقوع الفتن، اهواء تتبع و احكام تبتدع یخالف فیها كتاب الله و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین؟ به درستی كه شروع هر فتنه‌ای هواپرستی و بدعت گذاری در احكام آسمانی است. نوآوری‌هایی كه قرآن با آن مخالف است و گروهی بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند كه بر خلاف دین خداست. هوا و هوس عامل فتنه آفرینی است كه در زمان حاضر بیش از بدعت‌گذاری در ایجاد فتنه نقش دارد اگر چه جریان فتنه از برخی روحانی نماها نیز برخوردار است كه برخی شاخص‌های دینی را برای آنها خرج می‌كنند، اما همچنان قدرت طلبی و خروج از انزوا كه ریشه در هوا و هوس دارد محرك اصلی فتنه موجود است.

بصیرت سلاح كارآمد مقابله با فتنه 
برخی از علمای بزرگ علم لغت -بصیرت> را اینگونه تعریف كرده اند: -حقایق دین یا غیر دین كه به باور قلبی تبدیل شده باشد.> 
-
خلیل بن احمد> در تعریف -بصیرت> می‌گوید: -اعتقاد قلبی به یك امر دینی و یا یك حقیقت.> 
برخی از اهل لغت هم -بصیرت> را به لوازمش یعنی زیركی و عبرت تعریف كرده اند، زیرا زیركی، هوشیاری و عبرت از لوازم -بصیرت> است و بدون این لوازم -بصیرت> معنا نمی‌یابد و پدید نمی‌آید.

با توجه به پاره‌ای از فرمایشات حضرت امیر (ع) كه بعد به آن اشاره خواهد شد به نظر می‌رسد مفهوم -بصیرت> فراتر از مواردی است كه اهل لغت از آن یاد كرده‌اند شاید یك عنصر كلیدی در مفهوم -بصیرت> كه در تعاریف آنها مشاهده نمی‌شود -قدرت تشخیص حق از باطل> آراسته شده باشد، آن هم در شرایط خطیر و ابهام آلود كه چنین مهمی از عهده هر كسی بر نمی‌آید.

در هر صورت مطابق آموزه‌های دینی آنچه كه می‌تواند هر فرد و یا ملتی را از كوران فتنه به سلامت عبور دهد مركب رهوار -بصیرت> است. اهل -بصیرت> فریب نمی‌خورند. هر چند تصویر تظاهر مزوران بسیار بلند و صدایشان پرطنین و بیانشان پرطمطراق و مسحوركننده و اعجاب انگیز باشد.

حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه می‌فرماید: -انما البصیر من سمع فتفكر و نظر فابصر و انتفع بالصبر ثم سلك جدرا واضحا یتجنب فیه الصرعه فی المهاوی؟ اهل بینش كسی است كه بشنود و بیندیشد و با بینش در آن درنگ كند و از رخدادها پند گیرد و بهره مند شود و خود را از پرتگاه‌ها نگاه دارد.> آنچه كه در این فرمایش برجسته است نتیجه بكارگیری بصیرت است كه مانع از سقوط از پرتگاه می‌باشد. در جریانات پس از انتخابات -بصیرت> رهبری و خواصی كه اهمیت -بصیرت> را می‌دانستند و تبعیت مردم وفادار به امام (ره)، رهبری و انقلاب از آنها موجب شد با وجود فشار و دسیسه‌های فتنه گرایانه دشمن، نظام همچنان محكم و استوار اهدافش را دنبال كند و فتنه گران را ناكام گذارد.

حضرت امیر (ع) در جای دیگر می‌فرماید: -فلا تستعملوا الرای فیما لایدرك قعره البصر؟ در جایی كه بینش به عمق آن نرسیده و متوجه آن نشده اظهارنظر نكنید.> 
در حوادث اخیر مصداق این موضوع دقیقا مشاهده شد آنجا كه مردم و بخشی از خواص هنوز متوجه اصل ماجرا نشده بودند و بیشتر حالت انتظار به خود گرفتند و از هرگونه واكنشی پرهیز كردند تا اینكه رهبری با بصیرت وارد میدان شد و نقاب فتنه را فرو انداخت، دست دشمن را رو و او را رسوا كرد تا جایی كه آن بخش از مردم و خواص هم كه احیانا دچار لغزش ناگهانی شدند به خود آمدند و راه را پیدا كردند.

اگر این اواخر مشاهده می‌شود كه مقام معظم رهبری به فرموده خود به كرات بر امر -بصیرت> تاكید می‌فرماید به این خاطر است كه حضرت امیر (ع) فرموده اند: -فمن تبصر فی الفتنه تبینت له الحكمه؟ كسی كه در هنگام وقوع فتنه بینش داشته باشد، درهای حكمت به روی او باز می‌شود.> 

دشمن كه با دستاویز قرار دادن ایادی داخلی و بازی دادن افراد شاخصی كه به زعم خود در انتخابات حقشان ضایع! شده بود با تمام قوا به نظام هجوم آورد تا با پدید آوردن یك فتنه گسترده و فراگیر ارتباط قلبی مردم با نظام اسلامی و رهبری را قطع و یا مخدوش كند، بی‌خبر از اینكه توصیه معارف دینی در این خصوص راه خنثی كردن تهاجم دشمن و مسیر بیرونی را به مردم ایرانارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar